Reklamační řád

Autor igor

REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU

www.reznictviubobra.cz/obchod

provozovaného společností NIUS s.r.o., Dobrá 677, Dobrá 739 51, IČO:28452127 . Dále jen eshop. 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek služby ESHOPE. Před objednáním zboží je kupující povinnen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky na zboží prostřednictvím služby eshop potvrzuje, že s Reklmačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí. Jako doklad o záruce (Záruční list) vystavuje eshop ke každému zakoupenému zboží dodací list – č fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro úplatnění případně reklamace.

II. Prodávající poskytuje

Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

 • v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady 

II. ZÁRUČNÍ DOBA

 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

 • v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady Výjimkou jsou: 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned ve výdejním místě. • Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu. U zboží, u kterého byl od výrobce přiložen záruční list, je kupující povinen doložit i tento záruční list.

IV. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech: • zboží bylo zcela či částečně spotřebováno

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

• Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 3 pracovních dnů.

 • Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) Prodávajícím do dne vyřízení Prodávajícím. Reklamace zboží vyřizuje e-shop bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Reklamace vyřizujeme na emailové adrese:

reznictviubobra@gmail.com

tel: 774690626

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 20.4.2020